/

Bu saýt Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň resmi web sahypasydyr. Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti 2011-nji ýylyň 17-nji okýabarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen döredildi. Komitetiň esasy wezipesi Türkmenistanyň teleradio ulgamy, telefilmler we kinofilmler babatdaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek bolup durýar. Komitetiniň çäginde 7 sany tele ýaýlym:

 • Altyn Asyr: Türkmenistan;
 • Ýaşlyk;
 • Miras;
 • Türkmenistan;
 • Türkmen Owazy;
 • Aşgabat;
 • Sport;

4 sany radio ýaýlymlar:

 • Watan;
 • Çar tarapdan;
 • Miras;
 • Owaz;

Berkarar döwletimizň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny giňden wagyz etmek, medeniýetimizi we sungatymyzy has-da ösdürmek üçin ýaýlym berýär;

Şeýle hem döwlet komitetiniň garamagynda 4 sany hojalyk hasaplaşygyndaky kärhalar hereket edýär:

 • Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi
 • «Teleradiomerkezi» döwlet kärhanasy
 • «Mahabat» müdirligi
 • Okuw-önümçilik mkdebi


Saýt  Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň "Mahabat" müdirliginiň eýeçiliginde bolup, ähli hukuklary goralandyr.